Hur fungerar solenergi?

SOLENERGI -Bra för dig, bra för miljön

iStock-473947828%201920x800.jpg

Med solel installerad så blir du mindre känslig för framtida högre elpriser men det finns många fler fördelar än så:

 • Du gör en positiv insats för klimatet och miljön.
 • Du får en ökad medvetenhet om din elkonsumtion vilket gör det enklare att spara el.
 • Du gör en långsiktig investering till nytta för din ekonomi. Räkna med att solpanelerna håller i minst 35 år.
 • Du gör en lönsam investering: Du får bättre ränta än på banken, du ökar fastighetens värde och investeringen är återbetald inom 10 till 15 år.
 • Direkt när solcellsanläggningen är installerad så börjar den producera miljövänlig el för dig.
 • Din solcellsanläggning kräver minimalt med underhåll.

Vill du veta mer om solenergi?

Kontakta oss eller besök gärna vår utställning och butik. Hos oss kan du se hur våra egna solcellsanläggningar producerar el. För att du skall kunna bilda dig en uppfattning om solelinstallationer så har vi på taket installerat olika typer av solpaneler med hjälp av olika sorters monteringsmaterial. Allt för att du ska kunna se hur det skulle kunna bli på ditt eget tak. I vår utställning finns prover på solpaneler och växelriktare, dessutom kan du läsa av och jämföra hur de olika panelerna på vårt tak producerar.Hur fungerar solenergi?

När solljuset träffar solcellens yta uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Varje enskild solcell ger endast en lågspänning på omkring 0,5 V, så därför kopplas solceller oftast samman i serier som kallas för solpaneler. På så sätt ökas spänningen till en nivå som lämpar sig för elproduktion. 

Den producerade elen är i form av likström (DC). I en växelriktare (inverter) omvandlas likströmmen till växelström (AC) för att man skall kunna använda sig av elen i fastigheten eller mata in på elnätet. I första hand används elen i den egna fastigheten. Om man producerar mer el än vad man själv förbrukar så leds överproduktionen automatiskt in på elnätet, som man då säljer till sin elleverantör. I samband med installationen byter din nätägare ut elmätaren kostnadsfritt mot en ny.

Om det skulle bli ett strömavbrott så slutar anläggningen att fungera eftersom växelriktaren av säkerhetsskäl stängs av. 


Därför är det lönsamt med solenergi


Så fort en solcellsanläggning är installerad så producerar den 100% utsläppsfri el. Här blir miljön en stor vinnare!
Den andre vinnaren är den som äger anläggningen. Det tar mellan 10 och 15 år (beroende på typ av installation) för dina solpaneler att ”betala sig själva". Under tiden får du varje år 5% till 8% ”ränta” på investeringen, vilket är mycket bättre än på banken. Skulle elpriset stiga så stiger också räntan - vilken annan produkt ger dig samma villkor?

Förutsättningarna för beräkningen är de som gäller idag 2017:

 • För privatpersoner är investeringsbidraget 20% av den totala kostnaden för installationen och 30% för företag.
 • Som alternativ till investeringsbidraget kan privatpersoner få ROT-avdrag för installationen: ett schablonavdrag på 30% (max 50.000 SEK) av totalkostnaden innebär 9% effektivt avdrag.
 • Om du matar in överskottselen till elnätet så får du 60 öre/kWh i skatteavdrag. Det gäller för upp till 30 000 kWh (= 18.000:-/år) inmatad el. Anläggningen får vara på max 69 kW med max 100 A huvudsäkring.
 • Du kan dessutom sälja den överskottsel som matas in till din elleverantör. De flesta betalar s.k. spotpris, 25 - 30 öre/kWh, men det är värt att kolla med olika elbolag. Vissa betalar upp till 1 krona/kWh.
 • Elcertifikat. För varje 1000 kWh producerad el får man ett elcertifikat värt ca 200:-, d.v.s. 20 öre/kWh. För att få detta behöver man göra en ansökan samt ev. investera i en särskild elmätare.

Totalt kan man alltså få från ca 1 krona/kWh för den el som säljs.

Många av Sveriges kommuner har s.k. solkartor där man kan se hur bra förutsättningar för att producera solel som den egna fastigheten har. 

Några uttryck och förkortningar
kW
= Kilowatt: Måttenhet för energi.
kWh = Kilowattimme: Hur många kW som produceras per timme.
kWp = Kilowatt peak: Toppvärdet för den producerade energin.
A = Ampere: Måttenhet för ström.
V = Volt: Måttenhet för spänning.
AC = Växelström
DC = Likström
Inverter = Växelriktare: Omvandlar elen från solcellerna från lik- till växelström.
Solcell = I dagligt tal menar man hela solcellspanelen. Egentligen är det så att en kristallin solpanel består av sammankopplade solceller.
Solpanel = Producerar el. Kan var tunnfilm eller kristallin.
Solelpanel = Ett annat namn för en solpanel.
Solfångare = Värmer vatten som sedan används i fastigheten.

Vill du veta mer om solenergi ? Besök gärna vår butik och testanläggning i Mölndal utanför Göteborg! Här kan vi visa upp olika typer av solpaneler, växelriktare och montagesätt som passar just ditt tak.